Skip to main content

Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych użytkowników serwisu internetowego w domenie ready-to-work.pl
 2. Administratorem danych osobowych jest Grupa Cichy-Zasada sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Wysogotowie (62-081), przy ul Skórzewska 8 (dalej Grupa Cichy-Zasada).
 3. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się
  a) listownie: na adres wskazany w punkcie powyżej,
  b) elektronicznie: na adres iod@cichy-zasada.pl
 4. Dane osobowe przetwarzane się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).
 5. Dane osobowe użytkowników serwisu będą przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niegodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów przetwarzania.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

 1. Dane osobowe użytkowników serwisu przetwarzane będą w następujących celach:
  a) opracowania i przekazania oferty zgodnej z indywidualnymi wymaganiami użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  b) umożliwienia użytkownikowi umówienia się na bezpośrednią rozmowę z konsultantem w jednym z salonów Grupy Cichy-Zasada (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  c) umożliwienia użytkownikowi umówienia się na jazdę próbą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  d) komunikacji z użytkownikiem, w tym przesyłania odpowiedzi na kierowane pytania (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  e) prowadzenia działań marketingowych poprzez przesyłanie informacji handlowych i marketingowych (w tym m.in. promocja towarów i usług Grupy Cichy-Zasada, badanie satysfakcji klienta, prowadzenie kampanii dotyczących bezpieczeństwa produktów oraz poprawa jakości towarów i usług związanych z prowadzoną działalnością administratora, przesyłanie próśb o wystawienie opinii na zewnętrznej stronie internetowej), za pośrednictwem kanału komunikacji, na który użytkownik dobrowolnie wyraził zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  f) przeprowadzenia procesu rekrutacji i ewentualnego uwzględnienia dokumentów aplikacyjnych w przyszłych procesach rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  g) ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Grupy Cichy-Zasada (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  h) analitycznych i statystycznych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Grupy Cichy-Zasada polegającego na prowadzeniu weryfikacji aktywności Użytkowników i ich preferencji dla optymalizacji usług i produktów oraz stosowanych funkcjonalności serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 2. W każdym z powyższych celów podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do jego realizacji.

Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a następnie są przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń, jednak nie dłużej niż rok od momentu zebrania tych danych.
 2. Dane przetwarzane na potrzeby procesu rekrutacji przechowywane są przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru lub przez okres 12 miesięcy liczone od dnia wyrażenia zgody na przechowywanie dokumentów aplikacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji.
 3. Dane przetwarzane na potrzeby przesyłania informacji handlowych będą przetwarzane do czasu wycofania zgody z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Współadministrowanie

 1. W zakresie celów wspólnych Grupa Cichy-Zasada (jako Autoryzowany Dealer i Partner serwisowy Volkswagen Group Polska sp. z o.o.) i Volkswagen Group Polska sp. z o.o. (dalej: VGP) realizowanych w ramach wspólnych procesów oraz w ramach wspólnej infrastruktury, w tym w zakresie:
  a) obsługi zapytań o ofertę,
  b) jazdę testową,
  c) wizytę serwisową,
  d) w procesie zamówienia i zakupu samochodu,
  e) realizacji usług serwisowych,
  f) sprzedaży akcesoriów i części,
  g) obsługi reklamacji, gwarancji lub roszczeń,
  h) rozliczania, raportowania i audytowania wewnętrznego sieci dealerskiej,
  i) obsługi klienta,
  j) prowadzenia bazy klientów,
  k) kontroli jakości obsługi klienta,
 2. Dane osobowe będą przetwarzane na zasadzie współadministrowania przez Grupę Cichy-Zasada i VGP. Każdy ze współadministratorów może być zaangażowany w przetwarzanie danych osobowych klientów lub potencjalnych klientów na różnych etapach i w różnym stopniu, realizując nieraz własne, indywidualne cele, które są ze sobą ściśle powiązane. Ostatecznie wspólnym celem Grupy Cichy-Zasada oraz VGP jest sprzedaż produktów i usług danej marki wg ustalonych dla danej marki standardów. Każdy ze współadministratorów będzie we własnym zakresie odpowiedzialny za realizację praw podmiotów danych z uwagi na to, iż poza wspólnymi systemami lub platformami, dane klientów lub potencjalnych klientów mogą być przetwarzane także w niezależnych procesach lub systemach IT. Niemniej w każdym przypadku można skontaktować się z Grupą Cichy-Zasada lub IOD Grupy Cichy-Zasada.
 3. W zakresie w jakim dodatkowa zgoda w celu marketingu przyszłego jest odbierana wspólnie dla VGP oraz Centrali danej marki, informujemy, iż tym zakresie VGP oraz Centrala będą współadministratorami danych. W tym przypadku żądania realizacji praw i wniosków należy składać bezpośrednio do VGP (https://www.vw-group.pl/polityka-prywatnosci.html).

Odbiorcy danych

 1. W uzasadnionych przypadkach dane mogą być udostępnione innym administratorom danych, jeśli istnieje ku temu ważna podstawa prawna (zgoda np. w przypadku marketingu, umowa lub uzasadniony interes), w szczególności podmiotom z grupy Volkswagen, w tym Volkswagen AG, Skoda Auto a.s., Audi AG, SEAT S.A., Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, w szczególności w związku z realizacją zamówienia samochodu, świadczeniem usług IT, realizacją akcji przywoławczych lub w ramach obsługi skarg lub roszczeń; Autoryzowani Dealerzy lub Partnerzy danej marki w związku z realizacją umowy, korzystaniem z usług, realizacją ich własnych celów; oraz spółkom Volkswagen Financial Services tj. Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce, Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce, Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. w związku z oferowaniem przez te podmioty finansowania lub ubezpieczenia.
 2. Dane mogą być przekazywane także innym odbiorcom będącym podmiotami przetwarzającymi – świadczącymi usługi na nasze zlecenie i w naszym imieniu, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności w zakresie usług IT, usług marketingowych (m.in. agencje marketingowe), badań rynku, organizacji i realizacji wydarzeń, call center, transportowych, archiwizacji, obsługi korespondencji, audytorom, profesjonalnym doradcom.
 3. W niektórych przypadkach podmioty zewnętrzne świadczące usługi na nasze zlecenie mogą występować w roli niezależnych administratorów np. poczta polska lub inni operatorzy pocztowi, operatorzy transakcji płatniczych.
 4. Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarzy ani do organizacji międzynarodowych.

Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Użytkownik serwisu ma prawo do:
  a) dostępu do treści swoich danych osobowych
  b) sprostowania swoich danych osobowych,
  c) usunięcia swoich danych osobowych,
  d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  e) przenoszenia swoich danych osobowych,
  f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych odbywającego się w oparciu o prawnie usprawiedliwiony interes administratora,
  g) wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej odwołaniem.
 2. Użytkownik serwisu ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, w której uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa lub wolności.
 3. Wszystkie wnioski, o których mowa w punkcie 1 powyżej można składać do Inspektora ochrony danych na adres iod@cichy-zasada.pl

Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik decydując się na korzystanie z wybranych funkcjonalności serwisu akceptuje opisane w niniejszym dokumencie warunki.
 2. Grupa Cichy-Zasada zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce prywatności, jednocześnie zapewniając, że prawa użytkowników wynikające z niniejszego dokumentu nie zostaną ograniczone przez ich zgody.